Hardships in Hong Kong

Shiu Nam Yau describes the difficulties of early adult life in Hong Kong in 1949.